jongno.park119.co.kr 홈페이지 처음으로 돌아가기   로그인하기   사이트맵 바로가기   오시는 길 및 전화번호 안내        
종로구 거주자우선주차    
 
아이디 로그인하기
비밀번호  
회원가입하기 아이디/비밀번호 찾기 
   
 [새창으로열림]주차구간 지도검색
 주차구간 사진보기
위치 및 전화안내
약도안내
오시는길 약도

주 소 : 서울시 종로구 성균관로 91 (혜화동 1-21) 종로구시설관리공단 ( 주차사업팀 )
☎ TEL : 2236-0052~3,  FAX : 2236~3385

 
종로구 동사무소 전화 및 팩스번호 안내
평창동 TEL : 02-731-0506
FAX : 02-731-0745
  숭인1동 TEL : 02-731-1806
FAX : 02-731-0757
부암동 TEL : 02-731-1727
FAX : 02-731-0744
  숭인2동 TEL : 02-731-1812
FAX : 02-731-0758
삼청동 TEL : 02-731-1722
FAX : 02-731-0743
  사직동 TEL : 02-731-1938
FAX : 02-731-0742
청운동 TEL : 02-731-0501
FAX : 02-731-0740
  교남동 TEL : 02-731-0508
FAX : 02-731-0747
혜화동 TEL : 02-731-1777
FAX : 02-731-0752
  이화동 TEL : 02-731-0514
FAX : 02-731-0751
명륜3가동 TEL : 02-731-1782
FAX : 02-731-0753
  종로1,2,3,4동 TEL : 02-731-1757
FAX : 02-731-0749
무악동 TEL : 02-731-0782
FAX : 02-731-0746
  종로5,6동 TEL : 02-731-0563
FAX : 02-731-0750
창신1동 TEL : 02-731-1788
FAX : 02-731-0754
  가회동 TEL : 02-731-1749
FAX : 02-731-0748
창신2동 TEL : 02-731-0568
FAX : 02-731-0755
  효자동 TEL : 02-731-1709
FAX : 02-731-0404
창신3동 TEL : 02-731-0519,1801
FAX : 02-731-0756
     
 
 

    종로구시설관리공단 주소 및 전화,팩스번호 안내 (서울시 종로구 성균관로 91, TEL:02-2236-0564~5, FAX:02-2236-3385)